ProHandling > Biegemaschinen > ASM-S – 3 Walzen Rundbiegem. Assymetrisch arbeitend

ASM-S – 3-Walzen-Rundbiegemaschine, asymmetrisch arbeitend